top of page
Untitled-1-01.png

Statūti un ētikas
kodekss

NOSAUKUMS, JURIDISKĀ ADRESE, SOCIĀLIE MĒRĶI, DARBĪBAS TERMIŅŠ

1§ Biedrības nosaukums ir “Latviešu biedrība Beļģijā” (bezpeļņas organizācija, saīsināti “LBB”).

2§. Juridiskā adrese : Rue de Commerce 122, B-1000, Brisele, Briseles-Halles-Vilvordes apgabals, Latvijas vēstniecības telpās. Biedrības Valde var lemt par Biedrības juridiskās adreses maiņu uz jebkuru citu vietu Beļģijā.

3§ Mainot Beļģijas Latviešu nacionālās komitejas statūtus un nosakot papildu mērķus, biedrība ir tās pēctece un uz nenoteiktu laiku turpina tās darbību.

Biedru pilnsapulce jebkurā laikā var izbeigt biedrības darbību, rīkojoties saskaņā ar likumu par bezpeļņas organizācijām.

4§ Biedrībai ir šādi mērķi:

a) saglabāt un turpināt izkopt latviešu kultūras tradīcijas, gan atbalstot vai rīkojot sabiedriskus pasākumus Beļģijā dzīvojošiem latviešiem, gan arī citiem atbilstošiem līdzekļiem;

b) iespēju robežās sniegt latviešiem nepieciešamo palīdzību;

c) veicināt latviešu un beļģu savstarpējo sadarbību;

d) sadarboties ar latviešu centrālajām organizācijām ārpus Latvijas un Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām Beļģijā.

BIEDRI

5§ Par biedrības biedru var kļūt ikviena pilngadīga persona, kura ievēro biedrības statūtus, atbalsta biedrības mērķus un atzīst biedrības latvisko garu. Personām, kurām ir lieli nopelni biedrības mērķu īstenošanā, biedrības valde var piešķirt goda locekļa statusu.

Biedrību veido vismaz 6 pilntiesīgi locekļi. Biedru pilnsapulcē balsot tiesīgi ir tikai pilntiesīgi locekļi. Biedri, kuri nesamaksā ikgadējo biedru naudu, zaudē balsstiesības. Ja attiecīgais biedrs biedru naudas parādu nenomaksā divu gadu laikā, tiek uzskatīts, ka viņš no biedrības ir izstājies.

6§ Par biedru uzņemšanu lemj biedrības valde.

7§ Ikgadējās biedru naudas apjoms nepārsniedz 100 euro. Par biedru naudas apjoma noteikšanu lemj biedru pilnsapulce.

8§ Biedra statuss tiek zaudēts nāves, izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā.

Biedru pilnsapulce no biedrības var izslēgt biedru, kura rīcība ir pretrunā ar biedrības statūtos noteikto, ar pilnsapulces un valdes lēmumiem, ar biedrības vispārējām interesēm vai gadījumos, kad biedra rīcība kaitē biedrības reputācijai. Par biedra izslēgšanu var nolemt, ja klātesošie biedri vai viņu pārstāvji par to nobalso ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Personai, kura no Biedrības izslēgta, nav tiesību uz biedrības līdzekļiem un nav tiesību atprasīt iemaksāto biedra naudu.

BIEDRU PILNSAPULCE

9§ Biedrības valdes priekšsēdētājs biedru pilnsapulci sasauc vienu reizi gadā. Ikviens biedrs rakstiski var pilnvarot savā vietā citu biedru.

Biedru pilnsapulce ir neatkarīga un tā brīvi var lemt par jautājumiem, kas noteikti Beļģijas likumā par bezpeļņas organizācijām. Biedru pilnsapulce ieceļ un atbrīvo no amata valdes locekļus un revidentu.

10§ Ja valde uzskata par nepieciešamu, tā jebkurā laikā var sasaukt ārkārtas biedru pilnsapulci. Ārkārtas biedru pilnsapulce jāsasauc arī tad, ja to pieprasa viena piektdaļa biedru, lai izskatītu viņu izvirzītus jautājumus. Ja valdes priekšsēdētājs ārkārtas biedru pilnsapulci sasaukt atsakās, tad to sasauc tie biedri, kuri to pieprasa.

11§ 1. Par biedru pilnsapulces sasaukšanu paziņo vismaz 8 dienas pirms tās, nosūtot vēstuli, kurā izklāstīta sapulces darba kārtība.

2. Biedru pilnsapulce ir lemt spējīga, ja tajā piedalās vai ir pārstāvēti vismaz 50 % balsstiesīgo biedru.

Ja biedru pilnsapulcei nav kvoruma, tad tā tomēr notiek (vienu stundu vēlāk), ja tā nolemj 2/3 no klātesošajiem biedriem, tad Biedru Pilnsapulce, tādējādi ļaujot tai lemt par visiem darba kārtības jautājumiem.

Izņemot, ja statūtos nav noteikt citādi vai likums neparedz, ka nepieciešams īpašs balsu vairākums, tad pārējos gadījumos biedru pilnsapulce lēmumus pieņem ar klātesošo un pārstāvēto biedru vienkāršu balsu vairākumu.

3. Izmaiņas statūtos var veikt saskaņā ar Beļģijas likumu par bezpeļņas organizācijām.

12§ Biedru pilnsapulces lēmumus apkopo ziņojumā, ko paraksta biedru pilnsapulces priekšsēdētājs un sekretārs.

VALDE

13§1. Biedrību vada valde, un tās locekļus ievēl biedru pilnsapulce. Valdi veido vismaz pieci locekļi. Valdes locekļu skaitam vienmēr jābūt mazākam par biedrības pilntiesīgo locekļu skaitu. Biedru pilnsapulce ievēl arī revidentu. Valde uz sēdi sanāk pēc priekšsēdētāja rakstiska uzaicinājuma.

Par katru valdes sēdi tiek sagatavots ziņojums, kuru paraksta priekšsēdētājs un sekretārs.

2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, sekretāru un kasieri. Biedru pilnsapulce var ievēlēt vienu vai vairākus papildu valdes locekļus.

3. Valdes loceklis, kurš nevar piedalīties valdes darbā, savā vietā var pilnvarot citu valdes locekli.

14§ Valdes pārvēlēšana notiek ik pa trim gadiem. Valdes locekļa pilnvaras ir atjaunojamas. Valdes apspriešanās var notikt arī rakstiski.

Ja kāds no valdes locekļiem no biedrības izstājas vai ilgstoši nevar piedalīties valdes darbā, tad valde šā locekļa vietā var piesaistīt citu biedrības biedru.

15§ Valdei ir tiesības vadīt biedrības darbu tā, lai tā īstenotu izvirzītos mērķus. Šādam nolūkam biedrība var iegādāties kustamu vai nekustamu īpašumu, to nopērkot vai izmantojot bez maksas, šo īpašumu pārvaldīt, izīrēt vai pārdot.

16§ Lai īstenotu noteiktos sociālos mērķus, vajadzības gadījumā valde ir tiesīga izmantot fizisku vai juridisku personu pakalpojumus konkrētu uzdevumu veikšanai. Valde nosaka atlīdzību tām personām, kuras biedrībā strādā kā algoti darbinieki.

17§ Lai nodrošinātu ikdienas vadību, valde visus savus pienākumus vai arī daļu no tiem var deleģēt vienam vai vairākiem valdes locekļiem. Paraksta tiesības biedrības vārdā ir priekšsēdētājam un sekretāram. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo vai pārstāvēto valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valdes lēmumi ir spēkā, ja to pieņemšanā piedalījušies 50 % klātesošu vai pārstāvētu valdes locekļu.

§18 Jebkurā tiesvedībā biedrību gan kā prasītāju, gan kā atbildētāju pārstāv valdes priekšsēdētājs vai pienācīgi pilnvarots viņa pārstāvis.

§19 Valdes locekļi, pārstāvot biedrību, neatbild ar savu īpašumu.

LĪDZEKĻI, KONTI UN BUDŽETS

20§1. Biedrības ieņēmumus veido biedru naudas, ziedojumi, mantojumi vai līdzīgi ieņēmumi.

2. Grāmatvedības gads sākas 1. janvārī un noslēdzas 31. decembrī. Kontus slēdz katra gada 31. decembrī.

3. Valde sastāda aizvadītā gada bilanci, sagatavo nākamā gada budžetu un iepazīstina biedru pilnsapulci ar kopsavilkumu.

 4. Revidents veic kontu revīziju un iepazīstina biedru pilnsapulci ar kopsavilkumu.

 

BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA-LIKVIDĀCIJA

21§ Par Biedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju paziņo biedru pilnsapulce saskaņā ar Beļģijas likuma par bezpeļņas organizācijām 4. pantu, 20. pantu un nākamajiem pantiem. Biedru pilnsapulce vienlaikus ieceļ arī vienu vai vairākus likvidatorus un nosaka viņu pilnvaras. Likvidācijas gadījumā pēc parādu nomaksas biedrības aktīvi tiek nodoti kādai citai biedrībai, kuras mērķi ir līdzīgi Latviešu biedrības Beļģijā mērķiem.

CITI JAUTĀJUMI

22§ Attiecībā uz visu pārējo, kas nav atrunāts vai regulēts šajos statūtos, biedrība ievēros Beļģijas likumu par bezpeļņas organizācijām.

 
Association Lettonne en Belgique ASBL
AVENUE MOLIERE 158, 1050 BRUXELLES
ENREGISTREE SOUS LE N° 409 295 765
Statuts coordonnés au 5 mars 2009

 

DÈNOMINATION, SIÈGE, OBJET SOCIAL, DURÉE

1§ L'association est dénommée « Association Lettonne en Belgique » (association sans but lucratif-asbl, en abrégé « LBB »).

2§ Le siège social est sis Rue de Commerce 122, B-1000, Bruxelles, arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvorde, dans les locaux de l'ambassade de Lettonie. Le conseil d'administration de l'association peut décider de transférer le siège partout ailleurs en Belgique.

3§ L'association est le successeur du Comité National Letton en Belgique par modification des statuts, avec l'attribution de buts supplémentaires, pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale peut mettre fin à son activité à tout moment conformément à la législation sur les asbl.

4§ Les buts de l'association sont les suivants:

a) maintenir et développer l'héritage culturel letton par le soutien ou l'organisation d'activités à caractère social des lettons vivant en Belgique ou par tout autre moyen utile;

b) fournir l'aide nécessaire aux lettons dans la mesure du possible;

c) promouvoir la collaboration entre belges et lettons;

d) collaborer avec les représentations centrales lettonnes à l'extérieur de Lettonie et les représentations diplomatiques de Lettonie en Belgique.

MEMBRES

5§ Peut être membre de l'association toute personne majeure qui adhère aux statuts et aux buts de l'association, et qui reconnaît le caractère letton de l'association. Le conseil d'administration peut attribuer le titre de membre d'honneur en reconnaissance de services méritoires rendus dans la réalisation des buts de LBB.

L'association comprend un nombre minimum de 6 membres effectifs. Seuls les membres effectifs jouissent du droit de vote à l'assemblée générale. Tout membre en défaut de paiement de sa cotisation annuelle perd son droit de vote. Si le membre concerné n'a pas régularisé le défaut de paiement de sa cotisation dans les deux ans, il sera considéré comme démissionnaire.

6§ Les membres sont admis par le conseil d'administration.

7§ Le montant maximum de la cotisation annuelle s'élève à 100 EUR. La fixation de ce montant est de la compétence de l'assemblée générale.

8§ La qualité de membre est perdue par décès, démission ou exclusion.

L'assemblée générale peut exclure tout membre qui, notamment, agit en contradiction avec les statuts de l'association, les décisions de l'assemblée général et du conseil d'administration, les intérêts générales de l'association ou dont le comportement a nuit à la réputation de l'association. Cette exclusion ne peut être prononcée qu'à la majorité de deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le membre exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

9§ L'assemblée générale est convoquée une fois par an par le président du conseil d'administration. Chaque membre peut donner procuration à un autre membre par écrit.

L'assemblée générale est souveraine et compétente pour les décisions prévues par la loi belge sur les associations sans but lucratif. Elle nomme ou révoque les membres du conseil d'administration et le reviseur.

10§Le conseil d'administration peut convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire si elle le juge nécessaire. Celle-ci doit également être convoquée à la demande d'un cinquième des membres sur les points de l'ordre du jour demandés par eux. En cas de refus du président du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée par les membres qui la demandent.

11§1. La convocation se fera par lettre avec l'ordre du jour au moins 8 jours avant la date de l'assemblée.

2. L'assemblée générale est valablement constituée si au moins 50% des membres ayant le droit de vote sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée sera néanmoins tenue (une heure après) si 2/3 des membres présents et représentés en décident ainsi, de telle sorte que l'assemblée pourra alors valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Pour le reste, et sauf clause contraire des statuts ou majorité spéciale prescrite par la loi, les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés.

3. Les modifications des statuts seront effectuées conformément à la législation belge sur les associations sans but lucratif.

12§ Les décisions de l'assemblée seront consignées dans un rapport signé par le président et le secrétaire de l'assemblée générale.

ADMINISTRATION

13§1. L'association est gérée par le conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale. Le conseil d'administration est composé de cinq membres minimum. Le nombre d'administrateurs doit toujours être inférieur au nombre de membres effectifs de l'association. L'assemblée générale élit également le réviseur . Le conseil d'administration se réunit sur convocation écrite du président.

Pour chaque réunion un compte rendu est rédigé et signé par le président et le secrétaire.

2. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. L'assemblée générale peut élire un ou plusieurs membres du conseil d'administration supplémentaires.

3. Le membre du conseil d'administration qui est empêché peut donner procuration à un autre membre.

14§ Le conseil d'administration est renouvelé tous les trois ans. Le mandat est renouvelable. La réunion du conseil d'administration peut aussi se tenir par écrit.
En cas de démission ou d'empêchement prolongé d'un membre le conseil d'administration a le pouvoir de remplacer le membre défaillant en cooptant un autre membre de l'association.

15§ Le conseil d'administration a tout pouvoir pour diriger l'association en vue de réaliser ses buts. A cette fin, l'association peut notamment acquérir la propriété en achetant ou à titre gratuit des biens mobiliers ou immobiliers, les gérer, les louer ou les vendre.

16§ En vue de réaliser son objet social, le conseil d'administration a le pouvoir de choisir, en cas de nécessité, des personnes physiques ou morales pour la réalisation d'une fonction spécifique. Le conseil d'administration fixe la rémunération des personnes qui travaillent comme salariés pour l'association.

17§ Le conseil d'administration peut déléguer toutes ou une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses membres pour assurer la gestion quotidienne. La signature du président et du secrétaire engagent valablement l'association. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Les décisions du conseil d'administration sont valables si 50% des membres du conseil d'administration sont présents ou représentés.

§18 Pour toute action en justice tant en demandant qu'en défendant l'association est représentée par le président du conseil d'administration ou de son délégué dûment mandaté.

§19 Les membres du conseil d'administration ne sont pas responsables sur leurs biens propres lorsqu'ils engagent la société.

MOYENS, COMPTES et BUDGET

20§1. Les revenus de l'association sont : les cotisations, les dons, héritages ou revenus similaires.

2. L'année comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes sont clôturés chaque année au 31 décembre.

3. Le conseil d'administration établit le bilan de l'année écoulée, établi le budget de l'année suivante et présente un compte-rendu à l'assemblée générale.

4. Le réviseur contrôle les comptes et présente un compte-rendu à l'assemblée générale.

DISSOLUTION-LIQUIDATION

21§ La dissolution et la liquidation est prononcée par l'assemblée générale conformément aux articles 4, 20 et suivants de la loi belge sur les associations sans but lucratif. Elle désigne en même temps un ou plusieurs liquidateurs, définit leur mandat. En cas de liquidation, les actifs de l'association seront distribués, après apurement du passif, à une association dont les buts sont similaires à ceux de LBB.

DIVERS

22§ Pour tout ce qui n'est pas prévu ou régit par les présents statuts, l'association se conformera aux dispositions de la loi belge sur les associations sans but lucratif.

bottom of page